Идва крайният срок за плащане на местните данъци

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

На 31 октомври изтича крайния срок за плащане на местните данъци за недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Плащането може да стане в брой на площад Жеравица“ 3 (бившия партиен дом) или с банков превод по следната сметка:

IBAN:  BG17  FINV  9150  8416  6772  10

BIC:  FINVBGSF 

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД –  КЛОН МОНТАНА.

и съответстващия КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ.

Патентен данък 44  14  00
Данък върху недвижимите имоти 44  21  00
Данък върху наследствата 44  22  00
Данък върху превозните средства 44  23  00
Такси за битови отпадъци 44  24  00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44  25  00
Други данъци 44  34  00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44  65  00
Такси админ.услуги 44  80  07

 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Онлайн проверка на задълженията към община Монтана може да направи всеки на официалния й  сайт

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.