48 населени места без обществен транспорт

Сметната палата извърши одит „Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион“ .

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.

Сметната палата извърши одит „Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион“. Проверката обхваща периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.

Установено е, че за населението в 48 населени места с общо 8 754 жители не е осигурен обществен транспорт. За други 43 населени места с 6 878 жители има транспортни връзки под 5 дни в седмицата, което затруднява достъпа до работа, административни, здравни и образователни услуги.

При одита са установени и съществени пропуски и слабости в нормативната уредба на обществения пътнически транспорт, и в действията на отговорните органи и институции.

Транспортните проблеми в Северозападния район са анализирани предвид факта, че районът е с трайно най-ниско равнище на развитие. Северозапада е на в класацията на районите в ЕС по показател „Брутен вътрешен продукт“ на човек от населението.

Районът обхваща териториите на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.  Общините на територията на петте административни области в Северозападния район са 51. За периода 2014 – 2016 г. 33 от тях получават държавна субсидия за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и гранични райони.

Сред констатациите при одита са:

Относно разработването и утвърждаването на транспортните схеми:

-Термините в нормативната уредба, с които се описват процесите по разработване и утвърждаване на транспортните схеми, са дефинирани неясно, непълно и не осигуряват еднозначно тълкуване.

-Липсва нормативно изискване за координация между трите вида транспортни схеми и няма обобщена база данни за извършваните превози по тях. Това не позволява да се оптимизира транспортната свързаност на населените места и води до риск за превоза на пътници по икономичен и ефективен начин за всички населени места.

-Няма процедура за обсъждане с гражданите на планирани промени на автобусните линии и маршрутните им разписания. Това лишава процеса от възможност да бъде съобразен с интереса на ползвателите на услугата.

В резултат на пропуски в действията на кметове на общини ИА „Автомобилна администрация“ е преустановила трансфера на средства за субсидии за нерентабилни превози на 15 общини в Северозападна България. Това създава риск превозвачите да прекратят превозните услуги и да лишат населението от обществен транспорт.

Сметната палата даде 21 препоръки на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 3 препоръки е получил Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“. 6 препоръки са изпратени на кметовете на проверените общини.

Препоръките трябва да се изпълнят до края на 2018 г.

Сред тях са:

-да се обсъди възможността за обединяване на транспортните схеми при тяхното разработване и утвърждаване с единно ръководство на процесите;

-да се извърши обстоен анализ на практиката по възлагане на превозите по автобусни линии от общините. Да се създаде единен ефективен подход за обществените превози при прилагането на ЗОП и Закона за концесиите.

-да се предприемат действия за създаването на единна публична електронна платформа с транспортните връзки въз основа на трите вида транспортни схеми.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.