Нов устройствен план ще има Лом

Нов общ устройствен план ще има Лом

Стартира изработването на нов Общ устройствен план (ОУП) на община Лом. Действащият сега Общ устройствен план е от 1991 г. за централната градска част, а от 1992 г. в него са включени и кварталите „Младеново“ и „Стадиона“. Той e остарял и не отразява настъпилите през години промени в устройството на територията и това налага изработването на нов. Новият ОУП ще позволи да се урбанизират кварталите «Садовете», «Горни и Долни Бахчи», както и други територии в общината.

Процесът на разработване на ОУП на община Лом включва одобрение от страна на заинтересованите страни – държава, община, бизнес, граждани, неправителствени организации.

Граждани и фирми могат да заявят собственост и инвестиционни намерения в Анкетната карта за изработването на нов Общ устройствен план (ОУП). Тя може да се изтегли от сайта Общита Лом.

Предмет на новия ОУП е общата структура на територията – жилищни и производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски и горски територии, зони за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначени.

ОУП определя и кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост, както и режимът на тяхното устройство. Определят се и устройствени зони за всяка от териториите – зона за жилищно застровяне, зона за промишлено застрояване, зона за озеленяване. Важно изискване в плана е устройството на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания. Общият устройствен план включва и изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията.

Новият Общ устройствен план на Лом се изготвя от ДЗЗД „Консорсциум Урбан Груп“ – София, проектът е на стойност 177 600 лв. Консорциумът бе избран след проведена процедура за избор на изпълнител. Лом е една от 76-те общини, които получиха целево финансиране от държавния бюджет за изработването на нови ОУП.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.