Дават пари на младежи от Монтана, за да стартират бизнес

Дават пари на младежи от Монтана, за да стартират бизнес

Програмата предоставя безвъзмездно финансиране на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и читалища с цел да стимулира младежите да стартират собствена стопанска дейност, насочена към решаване на социални проблеми на младите хора в област Монтана.

Кандидатите, трябва да са учредени като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Да имат седалище на територията на община Монтана.

Дейността, за която ще се използва финансовата подкрепа по Програмата следва да е икономическа/стопанска по своя характер. Реализираната печалба следва да е гарантирано, че ще се използва за постигане на посочените нестопански (социални) цели на проекта.

Подкрепата по програмата се отпуска за срок от минимум 6 месеца и максимум 1 година от датата на получаване на безвъзмездното финансиране по Програмата.

Минималната финансова подкрепа, която може да бъде предоставена за реализирането на дадена предприемаческа идея е в размер на 1 000 лева, а максималната финансова подкрепа – в размер на 2 500 лева.

До 5 февруари се набират кандидати. Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят: формуляр – бизнес план /по образец/, достъпен на адреси: www.montana.bg и www.arrbc-montana.org.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.