Търсят директор за общинска служба в Монтана

Конкурс за директор на Регионалния исторически музей обяви общината в Монтана.

Кантидатите, трябва да са готови да отговарят за организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея за 5 години.

Минималните изисквания за длъжността са кандатите да имат висше образователно-квалификационна степен „магистър” – Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата. Професионален опит 5 години, да е дееспособен гражданин, да не е осъждан, да притежава управленска и организационна компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати.

За предимство се счита: присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство и участие в разработването и реализацията на програми и проекти, както и чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Монтана, ул. ”Извора” № 1, в „Център за услуги и информация на гражданите”, гише №1 в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса на официалния сайт на Община Монтана.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.