В три монтански села водата е негодна за пиене

Водата в Кобиляк, Громшин и Бели брег е негодна за питейни нужди, а в Георги Дамяново и Меляне вече отговаря на нормативните изисквания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Монтана.

За село Кобиляк, община Бойчиновци, стойностите на арсен остават завишени. Според последно пробонабиране и анализ от изпитвателната лаборатория при ВиК ООД гр. Монтана на 22.12.2017 г. арсенът е 21 µg/l, при максимално допустима стойност 10 µg/l съгласно Приложение №1 на Наредба 9.

Поради тази причина предписаните мероприятия за селата Кобиляк, Громшин и Бели брег остават в сила. Водата в тези места, към момента е негодна за питейни нужди.

Във връзка с влошените качества на водата за питейно-битови нужди по показател арсен за селата Г. Дамяново и Меляне, през 2017 г. в края на месец август бяха издадени предписания до ВиК гр. Монтана за ограничаване ползването на вода от населението за питейни нужди, както и да се извърши почистване и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа в с. Г. Дамяново и с. Меляне.

За периода от средата на месец ноември 2017 година до края на 2017 г., при извършените 9 последователни пробонабирания и анализи от изпитвателна лаборатория при ВиК ООД гр. Монтана и лаборатория към РЗИ – Монтана се констатира, че питейната вода от посочените населени места отговаря на нормативните изисквания по химичен показател арсен, съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2, т.2 към Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Именно, в тази връзка, РЗИ – Монтана отменя предписаните мероприятия в двете предписания и възлага на кмета на община Георги Дамяново да информира населението на горецитираните населени места, че към момента водата от водопроводната мрежа е чиста и годна за питейно-битови цели съгласно изискванията на Наредба 9.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.