Внимание! Опасност от пожар в горите

72-годишен мъж за малко да запали цяло берковско село

Областния управител на Монтана Росен Белчев, обяви пожароопасен сезон в горските територии в областта, считано от 02.05.2018г. до 31.10.2018г.

Със заповед се разпорежда на кметовете на общини и на държавните институции, имащи отношение по опазване на горите от пожари да информират населението за задълженията им и мерките по защита на горските територии от пожари, както и да организират, координират и провеждат съвместни мероприятия с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Също така се указват задълженията на собственици на линейни обекти, както и на съоръжения преминаващи или попадащи в горските територии (електропроводи, газопроводи и др.) да ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали и да кастрят клоните на дърветата в близост до тях.

Указват се задълженията на физически лица, сдруженията на ловците и на туристите, които са длъжни да спазват мерките за пожарна безопасност при пребиваването им в горите.

Началниците на военни поделения при провеждане на учения са длъжни да предприемат мерки за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване в случай на възникване.

РДПБЗН – Монтана и РДГ – Берковица, самостоятелно и поотделно осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. В тази връзка, са разработени съвместни планове между районните служби ПБЗН и ДГС на територията на областта.

ЗАБРАНА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН

Съгласно действащото законодателство, е забранено паленето на огън в горите, с изключение на случаите описани в Наредба 8, а именно:

Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).

На тези места се поставят обозначителни знаци с текст: „Място за палене на огън“.
Те се обособяват, като огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като:

1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;

2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м;

3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.

Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен. Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 м от съоръженията към тях.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Собствениците и/или ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат минерализована ивица с широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите им от горските територии.

Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, изградена в територията за земеделско ползване.

Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии.

Поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа

Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина

Не се допуска оставянето на остатъци от сечта на разстояние, по-малко от 20 м от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на платната на останалите автомобилни пътища

ИЗГАРЯНЕТО НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ

При така нареченото пролетно почистване, собствениците на имоти използват най-лесния начин, а именно изгарянето им. Действащото законодателство забранява това, което е указано, както в законите за опазване на околната среда и този за земеделските земи, така и в общинските наредби и наредбата на МВР.

Паленето на сухи треви около земеделските земи е категорично забранено, тъй като често това е основна причина за горските и полски пожари.

Изгарянето на растителни остатъци в дворовете на гражданите, често води до запалване на близки стопански или жилищни постройки, особено след като не са взети необходимите мерки за пожарна безопасност.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.