Забраниха къпането в Берковица

Забраниха къпането в Берковица

Със заповед № РД-15-189/ 04.05.2018 година на кмета на Община Берковица е създадена Комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Тя ще следи и за спазване на изискванията, на които трябва да отговарят водните площи, за осигуряване на безопасност и предотвратяване на удавяния в Община Берковица.

Комисията ще проверява готовността на водните обекти и дава становище (разрешение), за общо ползване за къпане. В състава й са включени представители на Община Берковица, Регионалната здравна инспекция, МВР и БЧК. Със същата заповед е наредено:

1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи от всички общински и държавни учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, находящи се на територията на Община Берковица.

2. Забранявам къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необособени и неохранявани водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на Община Берковица.

3. На видни места по дигите на микроязовирите и реките, каналите и водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО“. По места кметовете и кметските наместници да организират наблюдението върху неохраняемите общински обекти.

4. Кметовете и кметските наместници по села да издадат заповеди за съответните населени места, във връзка със забраната за къпане във водните обекти и обезопасяването на същите, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, като заповедта да бъде обявена на обществени места за уведомяване на населението.

5. Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствия с изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

6. Стопаните и собствениците на водни площи, желаещи да разкрият места за къпане, плуване и използване на плавателни съдове до 01.06.2018 год. да подадат заявление до Кмета на Община Берковица, в която да упоменат времето на тяхното използване. Място на подаване – ЦУИГ при ОбА – Берковица.

7. Въз основа на подадените заявления до 12.06.2018 г. Общинската комисия да провери готовността на водните площи и издаде разрешение за използването им.

8. Степента на обезопасяване на водните площи да се извършва в съответствие с Раздел IIна Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи от техните стопани-собственици – юридически или физически лица, на които е предоставено правото за стопанисване или ползване.

9. Стопаните на водните площи до 01.06.2018 год. да разработят мерки за тяхното обезопасяване, които да представят заедно със заявлението за издаване на разрешение за ползване.

10. Директорите на учебните и детските заведения да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за без инцидентно къпане и плуване за учениците и децата по време на летния отдих.

11. Препоръчвам на РЗИ, БЧК, РУ „Полиция“, в съответствие с определените им компетентности, произтичащи от упоменатата Наредба, да извършват периодични проверки за изпълнения на настоящата заповед и оказват методически и консултативна помощ на всички заинтересовани общински структури, стопани на водни площи и граждани, с цел недопускане на водни инциденти.

12. Лицата, нарушили разпоредбата на настоящата заповед, ще носят административно наказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

13. Извършените нарушения да се установят с актове от актосъставителите на община Берковица.

Община Берковица се обръща към всички граждани за съдействие и висок обществен контрол, а към родителите – за взискателност към децата.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.