Социалните отказаха помощи за отопление на 365 души

Стартира отпускане на еднократната помощ за отопление от 400 лева

От началото на месец юли дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Монтана приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Заявленията се подават по настоящ адрес на лицата, идентичен с декларирания в Служба ГРАО.

Приетите заявления-декларации до момента за областта са над 6000.

Към момента отпуснатите помощи са 3257 броя. В обработка са 2449 броя, а издадените заповеди за отказ са 365, като от тях в 292 от случаите средномесечният доход е над определения диференциран минимален доход за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен нов месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. – 74,83 лв. или общо за 5-те месеца – 374,15 лв.

Условията за подпомагане с енергийна помощ са следните:

1.Средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление.

2.Лицата и семействата да отговарят на условия на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), а именно:

-да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
-да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи;

-да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания);

-да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години (общата стойност на сделките не трябва да надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период – 4 500 лв.);

-безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението и др.

В заявление-декларацията задължително се посочва видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво.

При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Крайният срок за прием на заявленията за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон е 31 октомври 2018 г.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.