Съветници ще гласуват продажбата на две общински жилища

Общинските съветници в Монтана ще гласуват бюджет 2023
Архив: "Монтана 24"

На 25 октомври 2018 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-261/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съфинасиране по Програма „LIFE” 2014 – 2020 г. за интегриран проект(ИП) “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха”, финансиран от Програма LIFE 2017 на ЕС.

2. 08-01-267/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование “ , Договор № BG16RFOP001-1.026-0001-C01.

3. 08-01-258/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за III-то тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет Монтана.

4. 08-01-259/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разсрочване на кредитна линия от “Общинска банка” АД.

5. 08-01-260/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана.

6. 08-01-249/13.09.2018 год. Докладна записка Станислав Станоев – За Кмет на Община Монтана, относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.

7. 08-01-251/20.09.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.

8. 08-01-253/11.10.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана

9. 08-01-278/18.10.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Монтана.

10. 08-01-254/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно молба от Василка Бончева от гр. Монтана за отпускане на персонална пенсия на законно представляваните от нея Борис Иванов, Теменужка Любенова и Цветан Иванов.

11. 08-01-255/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на капацитета на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

12. 08-01-256/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.2.483 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Сланището, за промяна предназначението на земеделска земя в „за автокозметичен център”.

13. 08-01-257/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 48489.170.84 и 48489.170.82 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта на един имот с конкретно предназначение „За обществено обслужване и спортни дейности”.

14. 08-01-275/16.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска собственост на участък от републикански път I-1 /Е 79/ ”Видин – Монтана – Враца – София ” на територията на община Монтана

15. 08-01-262/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно право на ползване върху движими вещи.

16. 08-01-263/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изкупуване на кабелна линия НН и разпределителна касета и учредяване на сервитутни права в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр. София в поземлен имот 48489.2.654 в гр. Монтана, местност „Гламата“.

17. 08-01-264/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот частна общинска собственост.

18. 08-01-265/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.

19. 08-01-266/11.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.

20. 08-01-268/12.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори 43730.407.1, 43730.407.11 и 43730.407.12 в землището на с. Липен, община Монтана, местност „Троица” за разширение на гробищния парк и определяне на полагащото се обезщетение.

21. 08-01-269/12.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху помещение на VI-ти етаж от сграда с идентификатор 48489.8.91.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на бул. „Ал. Стамболийски” №6, гр. Монтана за нуждите на филиал към Института за балканистика с център по тракология при БАН гр. София.

22. 08-01-270/12.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.

23. 08-01-271/15.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана на бул. „Монтана” №15.

24. 08-01-273/15.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отмяна на решение №920 от протокол №36 от 13.09.2018 год. на общински съвет гр. Монтана.

25. 08-01-274/15.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отмяна на решение №921 от протокол №36 от 13.09.2018 год. на общински съвет гр. Монтана.

26. Питания

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.