Община Монтана изпълни успешно проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”

Отварят парковете в страната, но с условие

Общата стойност на проекта е 6 289 510.63 лв., от тях Безвъзмездна финансова помощ от програмата е : 5 713 510.63 лв., а съфинансирането от бенефициента Община Монтана: 576 000.00 лв.

Целта на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда на територията на град mМонтана за осигуряване на устойчива, адаптирана, безопасна и екологична градска среда с високо качество на живот, повишаване на инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Монтана.

Основните дейности, подкрепящи проектната идея бяха следните: паркоустройство и
благоустройство (рехабилитация) на лесопарк „Калето“, основен ремонт на парк „Огоста“, ремонт на улица „Хаджи Димитър“, инженеринг на обект „Градски парк“, инженеринг на обект парк „Монтанезиум“.

Настоящият проект е не само свързан, но и надгражда успешно изпълнените проекти, част от Инвестиционната програма на Община Монтана, което показва синергичния ефект на инвестициите за заложените в проекта дейности.

В дългосрочен план изпълнението на проекта – като част от изпълнение на Инвестиционната програма ще подпомогне постигането на визията на града, която определя гр. Монтана като динамично развиващ се агломерационен център с конкурентоспособна икономика, високи нива на заетост и чиста благоустроена градска среда с грижа за хората в перспектива до 2020 г.

Чрез успешното изпълнение на проектните дейности бе изпълнена основната цел – обновяване, рехабилитация, реконструкция и благоустройство да се създаде привлекателна градска среда.

Проектът „BG16RFOP001-1.026-0002 “Обновяване на паркове, зелени пространства и улици” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.