Учениците ще избират онлайн заниманията по интереси

Учениците ще избират онлайн заниманията по интереси

Министерство на образованието и науката въвежда нови регламенти за заниманията по интереси и финансирането им в държавните и общинските училища със средства от бюджета.

В новата наредба се посочва, че заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена в договор с юридическо лице.

Това включва центрове за подкрепа за личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации. Предвижда се финансиране за заплащане на труда на педагогически и непедагогически персонал, транспорт на учениците, физически и юридически лица, провеждането на заниманията по интереси извън училището. Осигуряват се средства за покупка и абонамент на специализирана литература и електронни продукти.

С измененията в нормативната база се открива нова възможност за библиотеките да бъдат проактивни участници в образователния процес и да демонстрират своя потенциал като средища за творчество, знания, информационна и дигитална грамотност за подрастващите.

Изборът на занимания по интереси ще се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

Електронната платформа ще бъде отворена за регистрация на училищата, както и на физически и юридически лица, които предлагат занимания по интереси, до 28 януари 2019 г. Въпроси, свързани с електронната платформа, могат да се изпращат на имейл: class_contact@mon.bg.

Заниманията ще се организират в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите, както и според спецификата на дейностите и възможностите на училището.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в следните тематични направления: дигитална креативност; природни науки; математика; технологии; изкуства и култура; гражданско образование; екологично образование и здравословен начин на живот; спорт.

Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ ще са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.