Във Вършец приеха бюджет 2019

Във Вършец приеха бюджет 2019

Близо 8 милиона лева е бюджетът на община Вършец за 2019 година. Той бе приет днес, а на заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Общият размер на бюджета на община Вършец по приходната и разходната му част е в размер на 7 857 000 лв. , в т.ч.за местни дейности – 3 828 454 лв. и за делегирани от държавата дейности – 4 028 546 лв.

Важно е да се отбележи, че през 2019 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци за жителите на общината.

Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е доста амбициозна и е на стойност 1 146 885 лв. Очаква се средствата по проектите, за които Общината сключи договори и ще изпълнява през 2019 г. по Европейски програми да са в размер на 6 млн. лв.

Заседателите приеха за сведение отчета на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. и за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

На заседанието бяха приети Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2019 г. ,Културен календар по месеци и дейности на община Вършец за 2019 г., „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец” .

Определен размера на финансиране през 2019 година на спортните клубове, туристическите дружества и сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

За спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на общината са заделени 10 000 лева за първото полугодие, а за пенсионерските клубове и организациите с нестопанска цел за 2019 година са утвърдени – 7 091 лева (без пенсионерските клубове в кв. Заножене и с. Драганица, които са в процес на пререгистрация).

Общинските съветници приеха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” на Община Вършец. Бе взето решение относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Вършец, в размер на 750 лева.

Съветници утвърдиха разходите на Местната комисия по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ за календарната 2018 г. – за възнаграждения на членовете на комисията: по 130 лева на член или обща сума от 650 лв.

От съветниците е приет и план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Вършец. Съветниците приеха решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Утвърдено е и задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП. Общинските съветници взеха решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на община Вършец ( за поставяне на кафе-автомати) и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот, представляващ част от бул. „България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД за изграждане на модерен хранителен магазин (супермаркет).

Общински съве Вършец взе решение за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. Бяха предоставени имоти от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Изказвания, питания, становища и предложения бяха останалите точки в дневния ред на заседанието.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.