Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei), Румъния. Общата стойност на проекта е 910 542.10 евро, от които 773 960.78 евро финансирани чрез ЕФРГ, 118 361.38 евро национално съфинансиране и 18 219.94 евро собствено финансиране.

Проектът попада в рамките на приоритетната област „Безопасен регион“ и си поставя за непосредствена цел ефективното управление на рискове в общия трансграничен регион с фокус върху наводненията и пожарите. За тази цел се предвижда община Монтана да закупи техника за борба с бедствия – самосвал с хидравличен кран, спасителна платформа, два броя пикапи, багер – товарач, два броя мини челни товарача и един брой селскостопански трактор с ремарке. Подобна техника ще закупи и община Моцацей.

Същевременно, чрез проекта ще се реализират няколко стратегически действия, които биха допринесли за подобряване на състоянието на ТГС в контекста на устойчиво опазване на околната среда: провеждане на сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство относно управлението на бедствия, разработване на анализ на текущите планове за управление на бедствия и отговорните институции, разработване на проучване на най-добрите местни и европейски практики в областта на управлението на природни бедствия, както и създаване и разпространение на практическо ръководство за подготовка на гражданите при бедствени ситуации.

Проектните дейности се очава да приключат успешно през месец март 2020 година.