В края на август започва изграждането на Палеопарк във Вършец

В края на август започва изграждането на Палеопарк във Вършец

На 22 април 2019 г. в сградата на секция «История-Археология» на Музей Олтения – гр. Крайова се проведе стартиращата конференция по проект „Нови дестинации в трансграничния туризъм“. Конференцията беше открита от г-н Флорин Ридике – директор на Музей Олтения и помощник ръководител на проекта.

Приветствия към участниците в събитието поднесоха г-жа Оана Бика, зам. председател на Окръжния съвет на окръг Долж, Румъния и г-н Иван Лазаров – кмет на община Вършец.

Участници в събитието бяха 30 представители на партньорите от двете страни на границата община Вършец и Музей Олтения Крайова, Окръжен съвет на Долж, неправителствени организиции.

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, по който община Вършец е водещ партньор е финансиран по Приоритетна ос 2. Бюджетът на проекта е 1 364 438, 31 евро, от които 85% (1 159 772,56 евро) от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% държавно съфинансиране (177 363,34 евро) и 2% финансиране от партньорите (27 302,41 евро).

Бюджетът на община Вършец е 904 986, 92 евро, като финансирането за музея на Олтения е 459 451,39 евро.

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 г. Основните цели на проекта са: – да обедини хората и общностите на границата между Румъния и България; – да насърчи сътрудничеството за съвместно устойчиво развитие, като се използват културните и природните ресурси.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: – изграждане на Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец и създаване на съвместен туристически продукт „Трансграничен музей“; – създаване на модерен, иновативен и интерактивен набор от инструменти за насърчаване на трансграничното наследство; – увеличаване на туристите в трансграничния регион Крайова-Вършец.

Основните дейности по проекта са обособени в следните работни пакети: 1. Изпълнение на «меки» дейности, включително: 1.1. Създаване на промоционална и информационна платформа в секциите на музей „Олтения“ – разработване и доставка на интерактивни виртуални асистенти, говорещи тотеми, холограми; 1.2.

Информационна кампания за туристическото предлагане на дестинация Крайова – Вършец чрез: – организиране и провеждане на културно туристическо събитие в гр. Крайова; – организиране и провеждане на палеонтологична конференция в гр. Вършец; – изготвяне и подписване на Споразумение и стратегия за сътрудничество между музей «Олтения» и новоизградения музей във Вършец 2.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.