Шестима се борят за едно работно място в северозапада

Безработицата в региона на областите Видин, Враца и Монтана през м.март 2019 г.

Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда в трите области Видин, Враца и Монтана през март 2019 г. е 21 447 и в сравнение с предходния месец февруари са с 1019 лица по-малко.

Равнището на регистрираната безработица през март е 12.4%, като на годишна база се отчита намаление от 1.3 процентни пункта. Сравнението с предходния месец показва намаление от 0.6 процентни пункта, обусловено от превеса на изходящия поток от безработни лица.

Новорегистрираните лица през март са 1575, като от тях 91 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

През първите три месеца от годината служителите от бюрата по труда са активирали 700 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 24 души от тези групи.

През март общо 1765 души са постъпили на работа, като 729 или 41.3% от тях са устроени в реалната икономика.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, на субсидирани работни места са устроени 791 лица: 317 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 106 – по мерки и 368 – по програми за обучение и заетост.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 954, като 77.7% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (37.8%), преработващата промишленост (16.5%), селско, горско и рибно стопанство (10.4%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10.2%), държавно управление (4.5%) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло; продавач-консултанти; работници в консервната промишленост; шивачи; лекари и медицински сестри и др.

За едно свободно работно място на територията на трите области през месец март средно са се съревновавали по 6 безработни лица. Най-голям е броят на лицата, съревновавали се за 1 СРМ в бюрата по труда Мездра и Белоградчик – по 13, а най-малък – по 4 безработни лица са претендирали за 1 СРМ в ДБТ Видин и ДБТ Враца .

От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

  • с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
  • над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
    По проекта се променя предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.
  • Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
  • Заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във сички бюра по труда в страната.
    Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.