Вършец продъжава да се развива с нови евросредства

Иван Лазаров: Мисля, че оправдаваме даденото ни доверие

На 14.05.2019 г. кметът на община Вършец Иван Лазаров подписа три нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. Проект № BG06RDNP001-7.004-0014 с наименование «Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ «Слънце»- гр.Вършец» на обща стойност 967 871 ,22 лева. Целта на проекта е едновременно да подобри средата и достъпа до качествено образование в община Вършец, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно: Конкретна цел 1 – Създаване на подходяща, безопасна и комфортна образователна среда за целевите групи чрез обновяване и модернизиране на общинска детска градина “Слънце“ – гр. Вършец и Конкретна цел 2 – Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование на всички деца, включително и тези със специални образователни потребности.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: строително-монтажни работи за обект „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец“ – основна сграда, включително част „Паркоустройство и благоустройство“; Доставка на оборудване и обзавеждане за детската градина; консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и строителен и авторски надзор. 2. Проект № BG06RDNP001-7.006-0092 с наименование «Обновяване на градски парк, гр. Вършец» на обща стойност 100 322, 84 лева.

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за активен и природосъобразен начин на живот на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно: Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на зелената система, свързана с рекреация и отдих на жителите и гостите на община Вършец, чрез обновяване на паркова инфраструктура. Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация чрез естетизиране на обкръжаващата среда.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Обновяване на градски парк, гр. Вършец в поземлен имот (ПИ) 12961.420.1 (УПИI-1, КВ.75) – Слънчева градина, гр. Вършец с площ 12 128 кв.м. чрез изграждане на автоматизирана поливна система, консултантски услуги за подготовка и управление на проекта, строителен и авторски надзор. 3. Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование «Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец» на обща стойност 94 816, 09 лева.

Целта на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно: Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на спортната инфраструктурата, свързана с активен начин живот на жителите и гостите на община Вършец, чрез ремонт и обновяване на спортни игрища за баскетбол и волейбол; Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация, чрез обновяване на дребна по мащаби публична техническа инфраструктура.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в градски парк в поземлен имот (ПИ) 12961.40.913, гр. Вършец – баскетболно и волейболно игрище, консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и авторски надзор.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.