Внимание! Обявиха пожароопасен сезон в областта

Внимание: Опасност от пожари в региона!

Със заповед №187 от 27.05.2019г. на директора на ОД „Земеделие“ е обявен пожароопасен сезон във всички земеделски територии на област Монтана, считано от 01.06 до 31.10.2019г.

През горепосочения сезон се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, и използването на открити огнеизточници. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Не се разрешава извършване на ремонтни дейности по линейни обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители в съответствие с изискванията на Наредба 8121з-968 „за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи“, ДВ 105/2014г.

При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

Преди започване на жътвата в площи над 100 дка., писмено се уведомяват органите на ПБЗН и се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

За неспазване изискванията на Наредбата се носи административно наказателна отговорност, съгласно ЗМВР.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.