Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

Към настоящия момент тече неговото изпълнение като се работи по изграждането на необходимите условия за успешно изпълнение на дейностите му – сформиране на екип, иницииране на тръжни процедури, активна комуникация между партньорите и др.

Основната цел на активностите е да бъдат създадени предпоставки за успешно управление на риска при наводнения и пожари. В своята цялост, проектът представлява комплекс от дейности, които са насочени към ефективното управление на риска, предотвратяване и реакция на природни бедствия в трансграничния регион.

Заложени са редица действия за създаване на условия за управление на риска в община Монтана и община Моцацей чрез доставка на специализирано оборудване, разработване на аналитични и стратегически документи и организиране на мероприятия и обучения за повишаване на осведомеността на гражданите в случай на природни бедствия.

Проектът е с продължителност 18 месеца и следва да приключи март 2020 година.