Полицията в Монтана с препоръки за новогодишната нощ

Полицията в Монтана с препоръки за новогодишната нощ


Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.
Не се разхождайте около запалени свещи — дрехите ви може лесно да се запалят. Използвайте свещи само на места, кьдето децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.

Поставяйте свещите на безопасно разстояние от запалими предмети, като например пердета и завеси.

Никога не поставяйте запалени свещи под полици или рафтове. Винаги изгасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.

В КУХНЯТА
Не оставяйте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.

Ако се наложи да излезете от кухнята — свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.

Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.
Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.

Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалите и кибритите, тьй като нямат открит пламък.

Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите с готвенето.
Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода. Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.

Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние.
Натрупването на мазнина може да предизвика пожар. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади. Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат този тип фритюрници не може да прегреят.

Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него. Използвайте одеяло или парцал.

Не гасете огьня сами — излезте навън и позвънете на тел. 112.

ПРИ ПОЖАР

Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарьт не е от електрически или химически характер.

Ако пожарьт е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага.
Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте СИГНАЛ.

Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.
Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огьня. Вместо това спрете, легнете па земята, покрийте си лицето с длани и се тьркаляйте, докато огънят изгасне.

Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарьт е наблизо.

Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ
Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние.
Не претоварвайте електрическата инсталация – включвайте консуматорите с голяма мощност (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилени електрически кръгове.

Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.
Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.
Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.

Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.
Подменете всички наранени или протрити проводници.

Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди. Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.
Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте електротехник.

Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.
Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.

При спешни ситуации:
Ако уредът отделя странна миризма или работи по особен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно. – Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете на тел. 112. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има, и незабавно напуснете.

ЦИГАРИТЕ
Най-често пожарите в бита започват от възпламеняването на тапицирана мебел, матраци или легла. Когато деца живеят с пушачи, има по-голяма вероятност да предизвикат пожар, поради наличието и лесния достьп до кибрити и запалки.
Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:
• Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.
Никога не пушете около запалителни течности или лекарства.
• Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запивайте цигара — лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.
Не оставяйте незагасени угарките — може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.
Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки — може да заспите и да забравите, че цигарата гори.
Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запали. Дръжте ги на недостъпни за тях места.
  Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.
• Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобрыцат лесно и са изработени от негорим материал.
• Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.