Важна информация от НОИ Монтана

От Националния Осигурителен Институт в Монтана съобщават, че са направени промени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2020 г.

С приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г., обн. в ДВ, бр.99 от 17.12.2019 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер на 610 лв. (2019 г. – 560 лв).

Запазва се максималният месечен осигурителен доход на 3000.00 лв.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 420 лв. (2019 г. – 400 лв).

Максималният размер на гарантираните вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е определен в размер на 1525 лв (за 2019 е бил 1400 лв).

В областта на краткосрочните плащания няма промени: Минималният размер на обезщетението за безработица остава 9.00 лв, а мах. размер – 74.29 лв; паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст остава 380.00 лв.; Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от държавното обществено осигуряване.

Промени са направени предимно в областта на ПЕНСИИТЕ:

През  2020 г. възрастта за пенсиониране при мъжете нараства с 1 месец, а за жените – с 2 месеца. Необходимият осигурителен стаж за пенсиониране нараства с 2 месеца за мъжете и жените. През 2019 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при възраст 64 г. и 3 м. и 38 г. и 10 м. стаж, а жените – при възраст 61 г. и 6 м. и 35 г. и 10 м. стаж.

В случай, че лицата нямат право на пенсия, тъй като не изпълняват посочените по-горе условия за възраст и стаж, те могат да се пенсионират на възраст 66 г. и 6 месеца и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Крайната цел на плавното повишение на пенсионната възраст и тя да се изравни и за мъжете и за жените да стане 65 години през 2037 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 януари до 30 юни 2020 г. е определен на 219.43 лв, а от 1 юли до 31 декември 2020 г. същият ще е 250.00 лв.

От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 година ще се увеличат с 6.7 на сто .

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2020 г. се запазва на 1200.00 лв.

Към настоящия момент броят на пенсионерите в област Монтана е 44063. За м. януари 2020 г. ще бъдат изплатени пенсии в размер на 15 216 301.25 лв. Изплащането на пенсиите за месец януари ще започне на 7 януари (вторник) и ще приключи на 20 януари (понеделник), като за хората, които ги получават чрез пощенска станция, това       ще става по график, обявен в съответната станция. Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени във вторник.

От 7-ми януари ще започне и изплащането на обезщетения за временна неработоспособност и майчинство. Обезщетенията за безработица за м. декември ще бъдат изплатени на 15-ти януари.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.