Намалява броят на водолюбивите птици около язовир Огоста

Намалява броят на водолюбивите птици около язовир Огоста

Намалява броят на водолюбивите птици около язовир Огоста. Това установиха експерти от РИОСВ – Монтана след поредното преброяване.

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 10 – 11 януари 2020 г. от съвместен екип, включващ представител на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и експерти от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 71 – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 30 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 106 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1 – защитен вид;

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 96 ;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 43 .;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 12. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 1 – защитен вид;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 58 – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 572 – ловен обект;

Лиска (Fulica atra) – 77 бр. – ловен обект.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 44-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1 068, като видово разнообразие на птиците е по-малко в сравнение с 43-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 19 вида с обща численост 2 967.

Изводите на експертите са, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на птиците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа, Западна Европа и България в средата на месец януари на настоящата година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.