5-ма души изгубиха живота си при пожари в Монтанско

Горя училището в с. Стубел

През 2019 година вследствие на пожари са загинали 5-ма души в област Монтана, като статистиката сочи, че няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години.

Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението.

Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар. Пострадалите граждани при пожари през 2019 г. са 4-ма.

Причините са аналогични, с разликата че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.

През 2019 г. пожарникарите в региона са реагирали на 2 226 произшествия, от които 26 (1,17%) лъжливи. Броят на ликвидираните произшествия е 70,75% / 1 575 пожара/.

228 са пожарите с нанесени преки материални щети, останалите 1 347 са без материални загуби. За сравнение през 2018 г. са възникнали общо 926 пожара – 191 с преки материални щети и 735 без нанесени преки материални щети.

През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция при броя на регистрираните пожари, като те са най-много през изминалата година. Причината се крие в метеорологичните условия – липсата на валежи през летния период, високите температури и продължителното засушаване.

Броят на пожарите в областта постепенно нараства, като съществен дял от тях са пожарите без преки материални загуби – най-често в суха растителност.

РДПБЗН Монтана отчита най-голям брой на пожарите в жилищното стопанство, дейностите и домакинствата – 118 /51,75% от всички пожари с материални щети/. На второ място са пожарите в транспорта, складирането и пощите – 38 (16,67%), 35 пожара са възникнали в обекти на селското и рибно стопанство (15,35%).

8 пожара през 2019 г. е имало в обекти за търговия и ремонт (3,51%), 5 – в обекти на преработващата промишленост (2,29%), 4 – в обекти за хотелиерство и ресторантьорство (1,75%), 3 – в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (1,32%), по 2 пожара – в обекти на енергетика, както и в обекти на хуманно здравеопазване и социална работа (0,88%), както и по 1 – в обекти от добивна промишленост, култура, спорт и развлечения, държавно управление, административни и спомагателни дейности и други дейности(по 0,44% от всички пожари).

Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините. Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2019 г. са небрежност при боравене с открит огън – 81 (35,53%) и късо съединение – 47 (20,61%).

Умишлените пожари са 25 (10,97%), от техническа неизправност са причинени 21 пожара (9,21%), а в процес на установяване са 15 (6,79%). След самозапалване са възникнали 10 пожара(4,39%), при неправилно ползване на нагревателни уреди – 8 (3,51%), от неправилно ползване на отоплителни уреди и при строителна неизправност са възникнали по 6 пожара (по 2,63%).

През 2019 го. по 2 пожара са възникнали след нарушена технология, природни явления или други причини (0,88%). През изминалата година са регистрирани 14 горски пожари (0,44%).

Значително е увеличението в сравнение с предходните години на пожарите, причинени поради небрежност при боравене с открит огън – цели 81. Запазва се и големият брой пожари, възникнали вследствие от късо съединение.

За 2019 г. са извършени 81 спасителни дейности (3,64% от всички произшествия) и 435 дейности по оказване на техническа помощ.

Съгласно статистиката си РДПБЗН Монтана отбелязва увеличава на интензивността и мащабите на произшествията. Интензивността през изминалите пет години е – 6,12 за 2019 г; 4,83 за 2018 г.; 5,52 за 2017 г.; 4,95 за 2016 г. и 4,56 за 2015 г. През 2019 г. няма пострадали служители при трудови злополуки вследствие на изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция в сравнение с 2018 г., когато е регистриран един случай.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.