Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е
съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Основната цел, която партньорските общини – Монтана и Моцацей (Румъния) си поставят, е изграждането на по-безопасен и устойчив на природни бедствия трансграничен регион. Това ще стане възможно не само чрез технологична модернизация, но и чрез засилена работа с местни структури, граждани и граждански организации.

В този контекст разработеният Анализ заема ключова роля за постигане на проектните цели, тъй като ще създаде условия за установяване на общи стратегически мерки, институционално партньорство и експертна мрежа в областта на управлението на риска.

В рамките на анализа се осъществява обзор на относимото Европейско законодателство, преглед на институционална рамка на Република България и Румъния, местна уредба, степен на синхронизация, обхват и дълбочина на проблема и др. Същевременно са проучени и отчетени добрите практики на европейско ниво, както и приложимостта им към местния контекст. Разработеният документ е достъпен на английски, български и румънски език в електронен формат на сайта на проекта: : http://eqsol.eu.