Продължава изпълнението на трансграничен проект на драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана сферата на културата по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014- 2020 Г.

Продължава изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“. Проектът се реализира в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Програмата се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия. Проектът се финансирана по Приоритетна ос «Туризъм», Специфична цел 1.3. «Хора за хора и работа в мрежа».
Водещ партньор е Община Медиана – Сърбия, а Проектен партньор 2: Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана, България. Общ бюджет 145 660.30 евро и продължителност 12 месеца.
Основната цел на проекта е създаването на Мрежа „Млади артисти за устойчиво развитие“ чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.
Целеви групи на проекта са гражданите на трансграничните региони Нишава и Монтана – по-конкретно младите хора, заинтересовани от проблемите на устойчивия туризъм, културното и природното наследство.
Проектни дейности

  1. Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана, което да бъде използвано за разнородни събития – концерти, фестивали, публични четения и т.н.
  2. Доставка на оборудване и костюми за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана.
  3. Изготвяне на изследване върху присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора;
  4. Организиране и провеждане на семинар Философия на изкуствата
  5. Организиране и провеждане на поредица от събития под надслов «Жива поезия» с цел взаимодействие между различни артисти (писатели и фотографи);
  6. Организиране и провеждане на танцово събитие, обединяващо жителите на Монтана и Медиана в опит за изследване на миналото, традициите и общите обичаи в музиката и танцовото изкуство;
  7. Изграждане на мрежа „Млади творци за устойчиво развитие“;
  8. Организиране и провеждане на съвместен семинар „Европа, каквато (не) я познаваме“