Електроснабдяването – по-важно от всякога! Kаква е ролята на потребителите в осигуряването му?

ЧЕЗ

Заради пандемията милиони хора се изолираха в домовете си. Домовете станаха работно място, училище, детска градина, място за забавление и за пазаруване. И основополагаща предпоставка за този нов начин на живот е надеждното електроснабдяване. Наред с обичайната си роля – да осигурява работата на хладилници, печки, перални и електрически крушки, електрическата енергия е от първостепенно значение за работата на медицинското оборудване и вентилаторите, които помагат на заразените хора.

В тази тревожна и бързо променяща се ситуация електрическата енергия също така осигурява навременното предаване на важна информация между правителствата и гражданите, както и между лекарите и пациентите.

Това са част от констатациите в скорошно изказване на Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната енергийна агенция, които едва ли някой би оспорил.

Но електроенергийните услуги не трябва да се приемат за даденост. Както електроенергийните компании, така и гражданите трябва да се постараят да подпомогнат или поне да не нарушават със своите действия тяхната надеждност и непрекъснатост. Част от мерките, предвидени  в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (Преходни и заключителни разпоредби, § 1 и 2 ) са именно в тази посока. 

Извънредни проверки и фокус върху непрекъснатост на снабдяването

На първо място, лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационните оператори трябва да направят извънредни проверки на техническото състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост, а когато електроразпределителните компании вече са съдействали с тяхната проверка – да изпълнят техните предписания. При установяване на неизправности те са длъжни незабавно да ги отстранят и да уведомят Министерството на енергетиката за това.

На второ място, за гарантиране на непрекъснатост на електроснабдяването операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи трябва да преустановят всички планови ремонти, които налагат временно преустановяване на преноса на електрическа енергия. Това не се отнася до аварийните ремонти, които се извършват, за да се възстанови прекъснатото снабдяване с електрическа енергия на потребителите.

Електроразпределителните компании на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО реагираха незабавно и реорганизираха своята работа в съответствие със законовите изисквания. Плановите ремонти са преустановени, вниманието и капацитетът са насочени към бърза реакция при аварии и прекъсвания, както и към присъединяване на нови клиенти, които няма как да бъде отменени. Успешно бяха преодолени и пораженията по мрежите от закъснялата зима.

Реорганизация на клиентските центрове

Също така, за гарантиране на живота и здравето на хората центровете за предоставяне на информация и обслужване на клиентите на енергийните предприятия, извършващи снабдяване с електрическа и топлинна енергия и природен газ, са длъжни да въведат организация на работа при стриктно спазване на препоръките на Националния оперативен щаб.

Електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО изчерпателно информираха за промените при отчитане и за начините на плащане. За радост, от преди години са въведени и все по-широко се използват многообразни начини за онлайн отчитане, информиране чрез електронна фактура и онлайн плащане. В условията на карантина това се оказва не само по-лесно, но и най-безопасно. Освен това съществува и удобна система за физическо плащане – многобройни центрове на електроснабдителните компании и на техни партньори. Налице е също детайлна информация за реорганизацията на работата на местата за плащане в съответствие с хигиенните и здравни изисквания.

Какво значи „сроковете на заплащане се променят от 10 на 20 дни“?

Един от текстовете на Преходните и заключителни разпоредби на Закона се отнася за сроковете за заплащане. Записано е, че „сроковете за заплащане, определени в общите условия по чл. 98а, ал. 2 от Закона за енергетиката на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни“. И също така, че тези срокове може да бъдат променяни с мотивирана заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб при отчитане на финансовата стабилност на сектор „Енергетика“ с цел гарантиране на енергийната сигурност.

За да се разбере какви конкретни облекчения за домакинствата дава тази законова разпоредба, е най-добре да се погледне фактурата, която всяко домакинство получава от своя доставчик-съответното електроснабдително дружество (ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване, ЕНЕРГО-ПРО Продажби).

Фактурите се отнасят за консумираната електрическа енергия и съответно за дължимата сума за изтекъл едномесечен период. Разглеждаме примерна фактура, издадена на 9 април. Тя се отнася за дължими суми за консумирана електрическа енергия за отчетен период от 5 март до 1 април.  Срокът за редовно  плащане е от 9 април до 4 май.

Също така, фактурата съдържа предупреждение, че ако до десет дни след изтичането на крайния срок, а именно 4 май, не е постъпило плащане, доставчикът има право да преустанови електрозахранването – на 14 май 2020 г., след 8 часа.

С промените, въведени чрез цитирания по-горе текст от Преходни и заключителни разпоредби, именно този срок е удължен от 10, както е според общи условия, на 20 дни. От което следва, че в разгледания примерен случай, доставчикът ще има право да преустанови  електрозахранването не на 14 май, а на 24 май 2020 г.

Графика – С колко е удължен периодът за плащане на сметките. 

Сметките трябва да се плащат!

Както се вижда от графиката, след получаването на фактурата битовият клиент има на разположение 25 дни до посочения краен срок, за да изплати своето задължение за консумирана електрическа енергия. Ако това не стане, започва да тече визираният в закона 20-дневен срок, след което доставчикът получава право на преустановяване на захранването. Накратко, сумите за консумирана енергия за месец март, би трябвало да се платят в рамките на редовния краен срок до 4 май или с просрочие най – късно до 24 май.

Трябва да се подчертае, че преустановяването не настъпва автоматично. Първо, доставчиците напомнят на нередовните клиенти за техните задължения три дни преди законово установения срок за преустановяване. Второ, търсят варианти за разсрочване на плащанията по схема, съобразена със спецификата на всеки индивидуален случай.

Разбира се, всеки доставчик има своето ноу-хау и прилага многообразни и специфични подходи към клиентите. Важното е да се разбере, че и за тях, и за клиентите прекъсването на снабдяването се явява краен и нежелан вариант. Затова те търсят алтернативи,за да не се стига до там.

И накрая, да се върнем на въпроса, с който започнахме. С какво могат да помогнат потребителите в тази напрегната ситуация, за да има непрекъснато електроснабдяване в домовете, болниците и учрежденията?

Трябва да е ясно, че доставчиците няма как да имат финансови буфери. Те са само „касата“ и разпределят финансовия поток по цялата електроенергийна верига. Определените им от регулатора цени не включват нито лев за несъбрани вземания. Напротив, тяхно задължение е да доставят енергия, за която се плаща след повече от два месеца. Затова забавяне и трусове при плащанията незабавно ще разклатят финансовото здраве, после – стабилността на цялата електроенергийна система. А оттам до рискове пред националната сигурност няма дори една крачка. Затова трябва да сме наясно – услугата може да бъде сигурна само, ако си плащаме сметките.

Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

НЕКА ВСИЧКИ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.