Нов шанс за безработните от три общини в региона

Нов шанс за безработните от три общини в региона

Стартира проектът на КНСБ „Нови умения – нови възможности“. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта 2020 и ще бъде реализиран в общините Монтана, Медковец и Якимово.

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от рисковите групи, както и повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

Общо 48 лица в област Монтана ще придобият професионална квалификация по част от професия „Социалнен асистент“, със специалности „Подпомагане на възрастни“ и „Подпомагане на деца“.

Обученията са с продължителност от 300 учебни часа. Бенефициентите ще получават средства в размер на 10 лв. стипендия за всеки присъствен ден. Обучението е практико-теоретично и завършва с полагането на изпити по теория и практика.

Успешно завършилите ще получат удостоверения за придобитата професионална квалификация, а на 10 % от тях, след извършен подбор ще бъде осигурена субсидирана заетост за срок от 3 месеца.

„Нови умения – нови възможности“ е стъпка към осигуряване на бързи и качествени преходи от безработица към заетост, чрез предоставяне на обучения за придобиване на умения, компетентности и квалификация, както и възможности за заетост и развитие на услугите в публичния социален сектор.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.