Община Бойчиновци продължава с успешното изпълнение на проект CB007.2.32.079 “Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите”

Община Бойчиновци изпълнява проект CB007.2.32.079 “Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите” Договор № РД-02-29-99 / 29.05.2019 г. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество  България – Сърбия за периода 2014-2020.

Като Водещ партньор община Бойчиновци си партнира с община Бор, Република Сърбия. Проектът е с обща продължителност е 18 месеца  (30.05.2019 – 30.11.2020), а одобреният бюджет възлиза на 306 052.76 Евро и за двамата партньора.

В изпълнение на заложените дейности по проекта Община Бойчиновци успя да подобри техническия си капацитет чрез закупуване на оборудване за управление на отпадъците и лаборатория за взимане на проби. В рамките на проекта се доставиха за Община Бойчиновци оборудване, което ще се използва за тестване на състоянието на водата и почвата: мултипараметър, микропроцесорен контролиран фотометър, автоматичен измервател на мътността, манометричен и респиметричен уред за измерване на БПК за определяне на количеството кислород, преносима помпа за течности, както и многофункционален камион с кран за почистване на замърсените райони и събиране на проби. Разработи се и сравнителен правен анализ и изготвяне на проучване на най-добрите екологични практики на местно равнище и на ЕС в областта на управлението на бедствия;

Предстои довършване на дейността по почистване на идентифицираните замърсени зони, както и повеждане на съвместен форум за осведоменост – кръгла маса и финална конференция.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бойчиновци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.