Продължава успешното изпълнението на проект „Танцуваме и играем, заедно“ на драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014- 2020 Г.

Продължава успешното изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“. Проектът се реализира в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. Проектът се финансирана по Приоритетна ос «Туризъм», Специфична цел 1.3. «Хора за хора и работа в мрежа».

Водещ партньор е Община Медиана – Сърбия, а Проектен партньор 2: Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана, България.

Основната цел на проекта е създаването на Мрежа „Млади артисти за устойчиво развитие“ чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

Целеви групи на проекта са гражданите на трансграничните региони Нишава и Монтана – по-конкретно младите хора, заинтересовани от проблемите на устойчивия туризъм, културното и природното наследство.

До този момент бяха изпълнение следните проектни дейности:

Дейност 2. Достави се озвучителна техника и костюми за вокалните и танцови групи за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана.

Дейност 4. Организираха се и се проведоха поредица от лекционни курсове „Философия на изкуствата“;

Дейност 5. Организира се и се проведе поредица от събития под надслов «Жива поезия» с цел взаимодействие между различни артисти (писатели и фотографи);

Дейност 8: създаде се уеб платформа по проекта, както и Фейсбук страница и Инстаграм профил;

Остават за изпълнение следните дейности:

Дейност 1. Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана, което да бъде използвано за разнородни събития – концерти, фестивали, публични четения и т.н.

Дейност 3. Изготвяне на изследване върху присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора;

Дейност 6. Организиране и провеждане на танцово събитие, обединяващо жителите на Монтана и Медиана в опит за изследване на миналото, традициите и общите обичаи в музиката и танцовото изкуство;

Дейност 7. Изграждане на мрежа „Млади творци за устойчиво развитие“;

Дейност 9. Организиране и провеждане на съвместен семинар „Европа, каквато (не) я познаваме“