Сдружение „Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление“ изпълни проект CB007.2.22.078 „Младежка мрежа за икономически обмен в трансграничния регион“

Водещият партньор Сдружение „Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление“ заедно с проектния партньор Обществен институт за младежта Търговище изпълняваха съвместно проект „Младежка мрежа за икономически обмен в трансграничния регион“, който ще приключи на 05.10.2020г. Проектът стартира на 16.06.2019г. с общ бюджет 146 343.13 евро, от които 72 477.88 евро бяха предвидени в бюджета на бенефициента.

Основната проектна цел беше да се повиши свързаните с ИТ умения и знания на младите хора чрез създаване на младежка мрежа между млади хора, ИТ компании и обучаващи институции, за да се осигури конкурентоспособност на младите хора на пазара на труда, базирани на бизнес- обучени обучения. Конкретната цел на проекта беше да установи връзки между образователни организации, студенти и бизнес и да осигури платформи за обмен и сътрудничество на ИТ студенти.

В рамките на проектния период се разработиха 4 ИТ обучителни пакети, 200 младежи бяха обучени, 8 души бяха приети по стажантски програми в ИТ фирми и 120 младежи срещнаха с ИТ фирми, за да дискутират възможности за работа като по този начин ще се създаде младежка мрежа за развитие в ИТ сферата и ще се постигне разширяване на капацитета, знанията и уменията на местните целеви групи за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда.

За повече информация, моля пишете на следния имейл адрес: office@nalilg.org, лице за контакт: Eва Радева.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение НАПИОУ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.