Търсят се съдебни заседатели за Районния съд в Монтана

7 години лишаване от свобода за убийство във Вълчедръм

Общински съвет-Монтана обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Монтана в срок до 30.10.2020 год.

Изискванията са, да са дееспособни български граждани,  навършили 21 г. и  не по-възрастни от 68 г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от  реабилитацията им. Те не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Необходимите документи за кандидат-съдебните заседатели са:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие /по образец/;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 /по образец/;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /по образец/

Документите се подават в деловодството на Общински съвет-Монтана, ул. „Извора“ № 1, стая 102, в сградата на Община Монтана.

За контакти:

Тел.: 096/ 300 422

Мария Петрова

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.