Приключи изпълнението на трансграничен проект на драматичен театър „Драгомир Асенов” „Танцуваме и играем, заедно“ по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014- 2020 Г.

Приключи изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“ с Водещ партньор Община Медиана – Сърбия и Проектен партньор 2: Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана, България. Проектът беше реализиран в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. Проектът се финансира по Приоритетна ос «Туризъм», Специфична цел 1.3. «Хора за хора и работа в мрежа».

Основната цел на проекта бе създаването на Мрежа „Млади артисти за устойчиво развитие“ чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

По проекта бяха изпълнение следните дейности

1. Достави се оборудване (микрофони, стерео уредба, високоговорители, светлинен димери и др.) за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана, което да бъде използвано за разнородни събития – концерти, фестивали, публични четения и т.н.

2. Достави се озвучителна техника и костюми за вокалните и танцови групи за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана.

3. Изготви се изследване върху присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора;

4. Организира се и се проведе инициатива с поредица от лекционни курсове „Философия на изкуствата“;

5. . Организира се и се проведе поредица от събития под надслов «Жива поезия» с цел взаимодействие между различни артисти (писатели и фотографи);

6. . Организира се и се проведе танцово събитие, обединяващо жителите на Монтана и Медиана в опит за изследване на миналото, традициите и общите обичаи в музиката и танцовото изкуство;

7. Изгради се мрежа „Млади творци за устойчиво развитие“ чрез създаване на интернет платформа, Фейсбук и Инстаграм страница.

8. . Организира се и се проведе семинар „Европа, каквато (не) я познаваме“

Съвместната работа по проекта допринесе за по-дълбоко взаимно разбирателство, подобрена култура на диалог, обмен на добри практики между партньорските организации и целевите групи и за осезаемото засилване на капацитета им за справяне с предизвикателства от общ интерес. Наред с това се създаде перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти, касаещи устойчивото културно развитие на региона, засили се културно съзнание на участниците и се разшири познанието по отношение на различните форми на изкуство, специфични за трансграничния регион;