Глобиха „Монбат“ с 10 000 лева за еконарушения

Глобиха "Монбат" с 10 000 лева за еконарушения
Снимка: "Монтана 24"

Районен съд – Монтана потвърди Наказателно постановление от април 2020 г. на  Директора на РИОСВ – Монтана, с което на МОНБАТ АД  е наложена имуществена санкция от  10 000  лева за нарушение на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/  – изпускане в атмосферата на вредни емисии, които могат да застрашат човешкото здраве. 

На 27 и 28 февруари  2020 г. са били проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 5  броя изпускащи устройства на „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“  в „Монбат“ за проверка на съответствието им с регламентираните норми за допустимите емисии.

При проверката  на 27 март 2020 г. в РИОСВ – Монтана на утвърдените от Директора на РИОСВ Доклади за проведени контролни измервания, е констатирано превишение на Нормите за допустими емисии /НДЕ/ по показател СО (въглероден оксид) на едно от изпускащите устройства. Според данните измерената концентрация на СО е 3201.90 mg/Nm3 при допустима емисия 100 mg/Nm3.  

За установеното нарушение на ЗООС  служители на екоинспекцията са съставили Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, а впоследствие е било издадено  и Наказателно постановление с налагане на имуществена санкция.   

Недоволно от Наказателното постановление, дружество МОНБАТ е поискало то да бъде отменено като незаконосъобразно. След като анализира всички гласни и писмени доказателства по случая съдът намери жалбата за допустима, но неоснователна и обяви. че  нарушението е безспорно доказано и правилно е бил съставен акт и издадено Наказателно постановление.

Според съда не може да се приеме и че нарушението е маловажно. Според експертите, съставили  акта, допуснатото бездействие може да доведе до сериозни екологични щети и вредни последици за хората тъй като въглеродния оксид е опасен не само за околната среда, но и за човешкото здраве. Той предизвиква превръщането на хемоглобина в кръвта на човека в карбоксихемоглобин, което блокира доставянето на кислород до човешките клетки, а блокиране на 50 % от количеството хемоглобин в човешката кръв води до колапс и смърт.

Затова съдът потвърди Наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Монтана, с което на МОНБАТ АД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000  лева.

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 дневен срок.

Районен съд – Монтана потвърди глоба от 10 000 лева на „Монбат“ АД за еконарушения, опасни за природата и хората.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.