Приключва успешно изпълнението на проект „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „РПА АРХИВ“ ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

На 28.11.2020 г. „РПА АРХИВ” ООД приключва изпълнението на проект „Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма „РПА Архив“ ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Бяха изпълнени основните целите на проектното предложение, а именно: беше създаден и развит бизнес в областта на информационните технологии, който да е насочен към широк кръг потребители, каквито са всички сфери на бизнеса, използващи голям обем от хартиен документооборот.

Специфични цели на проекта също бяха постигнати:

– Създадоха се  добри и ефективни условия за развитие и реализация на предприемаческата идея;

– Осигурена е  устойчива заетост.

Обща стойност на проекта: 243 491.48 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 194 793.19 лв., от които 165 574.21 лв. европейско и 29 218.98 лв. национално съфинансиране”

Съфинансиране от „РПА Архив“ ООД: 48 698.29 лв.

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. „РПА Архив” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на ОПИК.