Община бойчиновци изпълни проект CB007.2.32.079 “Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите”

Община Бойчиновци като Водещ партньор успешно изпълни проект CB007.2.32.079 “Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите”, финансиран по договор № РД-02-29-99 / 29.05.2019 г. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество  България – Сърбия за периода 2014-2020.

Като Водещ партньор община Бойчиновци си партнира с община Бор, Република Сърбия. Проектът бе с е с обща продължителност е 18 месеца, стартира на 30.05.2019 г. и приключва на 29.11.2020. Одобреният бюджет възлиза на 306 052.76 Евро и за двамата партньора.

Основната цел на проекта бе да бъде стимулирано балансираното и устойчиво развитие на региона Бойчиновци-Бор чрез прилагане на съвместни мерки за опазване на природата в програмната област. Специфичните цели на проекта бяха насочени към: 1. Мерки за управление на отпадъците и 2. Мониторинг на състоянието на водите и почвите в местните екосистеми, замърсени от незаконните сметища.       

Дейностите, които се изпълниха бяха следните:

  • Картографиране на замърсените зони и идентифициране на критични места за почистване;
  • Подобряване на техническия капацитет на партньорите чрез закупуване на оборудване за управление на отпадъците и лаборатория за взимане на проби;
  • Почистване на идентифицираните замърсени зони;
  • Разработване на сравнителен правен анализ и изготвяне на проучване на най-добрите екологични практики на местно равнище и на ЕС в областта на управлението на бедствия;
  • Провеждане на съвместен форум за осведоменост – кръгла маса;

Постигнатите резултати:

  1. Идентифицирани и картографирани замърсените зони и критичните места за почистване;
  2. Доставено оборудване за управление на отпадъците и лаборатория за тестване на проби;
  3. Изчистени идентифицирани места в Бор и Боичиновци;
  4. Разработен сравнителен правен анализ и проучване на най-добрите екологични практики на местно и европейско равнище в областта на управление на бедствията;
  5. Проведен съвместен форум – кръгла маса;

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бойчиновци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.