Община Монтана ще подпомага млади семейства за закупуване на жилище

Община Монтана ще подпомага млади семейства за закупуване на жилище

Общинският съвет прие и Наредба за реда и условията за отпускане на финансова
помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община
Монтана.

По силата на наредбата ще бъдат подкрепяни с еднократна помощ в размер до 3% от
стойността на жилището, но не повече от 2 000 лв. млади семейства.

Съпрузите трябва да са на възраст от 18 до 35 години включително, да са с постоянен или настоящ адрес в Община
Монтана, като поне единият от тях е регистриран тук преди не по-малко от три години.

Друг критерии, на който трябва да отговарят кандидатите е липса на задължения към държавния
бюджет.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.