Спират автобусите и товарните автомобили при мръсен въздух в Монтана

Спират автобусите и товарните автомобили при мръсен въздух в Монтана


Общинският съвет – Монтана взе 24 решения на днешната си сесия. Сред най-важните от тях е одобреното предложение за изграждане и поддържане на системата за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха.

Съветниците гласуваха при превишаване в три поредни дни на нивата на фини прахови частици да бъде ограничено
движението на автобуси и определени категории товарни автомобили. Тази мярка е част от
Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на фини прахови частици и
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.

Общинският съвет даде картбланш за кандидатстването и изпълнението на 4 проекта,
свързани с услуги за ранно детско развитие; патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания; инвестиции в културна инфраструктура и информационна кампания за
екологичната мрежа „Натура 2000” в България – 2.

Съветниците гласуваха „За” въвеждането в Община Монтана на задължителна
предучилищна подготовка за 4-годишните деца през учебната 2020/2021 година от
01.12.2020 г. Ангажимент на общината е да осигури необходимите условия, съгласно
изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование и за
физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

На днешната сесия бе приет и План за интегрирано развитие на Община Монтана за периода 2021-2027 г.
Този основополагащ стратегически документ залага общата рамка и за устойчиво и интегрирано
развитие на местно ниво.

На последната ноемврийска сесия на Общински съвет – Монтана бяха избрани и 27
съдебни заседатели на Районен съд – Монтана.

Местният парламент взе и решения, касаещи съфинансирането на проекти, регулиране на териториалното и селищно устройство, управлението на общинската собственост и други теми от различно естество. Взетите решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.