В община Чипровци реализираха проект в помощ на възрастните хора

Поздрав от кмета Пламен Петков по случай 8- ми март

Успешно приключи реализирането на проект BG05M9OP001-2.101-0187 „Патронажна грижа в община Чипровци“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ BG05M9OP001-2.101 – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Проекта беше насочен към възрастните хора и лица с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация и доставката на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) за период от 10.06.2020 г. до 31.12.2020 г.

Екипът за предоставяне на услугата по домовете се състоеше от 4 работници изпълняващи доставки по домовете, 1 диспечер, приемащ заявки по телефона от потребителите и шофьор. Обхванатите потребители бяха 30 човека от всички населени места на територията на общината.

При изпълнението на проекта бяха спазени всички противоепидемични мерки и бяха закупувани ежемесечно дезинфектанти, маски, антибактериални средства и др.

Усвоените средства по проекта са 49 049,99, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 41 692,49 лв. Община Чипровци подготвя проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавната дейност в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.