Здравната вноска за безработните стана 26 лв. месечно

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

От 1 януари т. г. лицата, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лв.

Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

НАП припомня, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари т. г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП Декларация образец № 7, напомня още приходната администрация. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП чрез портала за електронни услуги или в офиса на агенцията по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ този, за който е възникнало задължението за внасяне на здравните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснатите здравни права се възстановяват при условие, че се платят всички дължими вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на плащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Лицата могат да направят справка за здравния си статус и да проверят периодите, за които им липсват вноски чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 ч. на ден.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.