Съветниците в Монтана решиха как да бъдат разпределени близо 8 млн. лева

Общинските съветници в Монтана ще гласуват бюджет 2023
Архив: "Монтана 24"

На заседанието си Общинският съвет – Монтана подкрепи единодушно предложението на кмета Златко Живков как да бъдат разпределени близо 8 млн. лв. от преходния остатък от 2020 г.

Три от приетите нормативни актове се отнасят до образованието. Промените в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Монтана, са свързани със законови изменения и с решението 4-годишните деца да подлежат на задължителна предучилищна подготовка.

По-съществените изменения се отнасят за времето за уведомяване на директора от страна на родители, които желаят детето им да постъпи в първи клас на 6 години; предоставяне на възможност на педагогическия съвет да вземе решение за сформирането на разновъзрастови групи.

Допълнени са случаите, в които децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват през учебно време, включително по семейни причини. Наредбата за  организация на предучилищното образование в община Монтана вече включва и възможността за онлайн педагогическо взаимодействие.

Тя въвежда задължително време за игри на открито. Регламентира и начина на преминаване в самостоятелна организация на обучение и това децата, записани за задължително предучилищно образование, при усложнена епидемична обстановка през настоящата учебна година да отсъстват по желание на родителя.

С изменения в Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана част от децата се освобождават от такси при наличие на определени критерии, а за всички останали или част от тях се намалява размерът на таксите.

Съветниците подкрепиха кандидатстването на общината и нейни партньори в проект, насочен към подобряване достъпа до образование на уязвими групи.

Съветниците гласуваха за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, насочена към възрастни хора с невъзможност за самообслужване, към деца и пълнолетни с трайни увреждания.

Бе приет и Отчетът за дейността на Общинския съвет – Монтана и неговите комисии за второто полугодие на 2020-а. На 5-те си редовни сесии той е гласувал 132 решения. Разгледани са 317 преписки с различни институции и граждани. Съветниците утвърдиха и Отчетите за 2020 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, за изпълнението на Общински план за младежта. Бяха приети и програмите 2021 в тези две направления, както и Годишната програма за развитие на дейността на народните читалищата.

Общинският съвет прие изменения на Наредба  за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана и Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от Община Монтана.

Дневният ред на последната за януари сесия включваше общо 26 точки. Останалите решения, взети на нея се отнасят за регулиране на териториалното и селищно устройство, управлението на общинската собственост и други теми от различно естество. Взетите решения и протоколи се публикуват в официалния сайт на Община Монтана, информационни портали и на таблото пред сградата на Общинска администрация.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.