Проект “Повишаване на туристическата атрактивност на София, Монтана Ниш”

Проект № CB007.2.11.204 “Повишаване на туристическата атрактивност на София, Монтана Ниш” по програма INTERREG-IPA-CBC България– Сърбия 2014 — 2020 г. стартира на 19.08.2019 г. Водещ партньор е Столична община заедно с проектни партньори: Проектен партньор 2 – Институт за развитие и сътрудничество на западните Балкани – Ниш, Република Сърбия и Проектен партньор 3 – Асоциация Любов и Светлина – Монтана.

Продължителността на проекта е 24 месеца и е с бюджет  Бюджет: 815 616.51 евро, разпределен, както следва: Столична община – 505 856.18 евро (от които 254 521.55 евро собствен принос), ИРСЗБ (Сърбия) – 242 078.20 евро и Асоциация Любов и Светлина (Монтана) – 67 682.13 евро.

Основна цел на проекта е повишаване на атрактивността на трансграничния регион, развитие на туризма и туристическите дейности в трите общини и увеличаване на туристическия потенциал в покрития трансграничен регион. Проектът ще допринесе за създаване на условия за културен обмен между хората, изграждане на мостове между интересите и взаимния потенциал за бъдещо сътрудничество и устойчиво развитие на конкурентна туристическа атракция чрез съвместни дейности. Той ще доведе до насърчаване и определяне на богатите културни и природни ресурси на региона и ще повиши осведомеността на крайните бенефициенти и заинтересованите страни за потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм.

Дейностите, които се изпълняват са следните:

Дейност 1: Разработване на технически проект за реконструкция на крепостта Ниш;

Дейност 2: Консервация и реставрация на Късно античен мавзолей в София;

Дейност 3: Провеждане на проучване на съвременните маркетингови практики за популяризиране на по-малко известни туристически обекти;

Дейност 4: Изработване на маркетингова стратегия за популяризиране на „скрити“ исторически и културни обекти сред младите туристи;

Дейност 5: Организиране на обучение за популяризиране на „скрити“ туристически обекти в Ниш;

Дейност 6: Организиране на обучение за популяризиране на „скрити“ туристически обекти в Монтана;

Дейност 7: Доставка на макети на крепостта и на древно, средновековно въоръжение;

Дейност 8: Организиране на средновековен фестивал в крепостта Ниш с възстановяване на битка;

Дейност 9: Официално представяне на Късно Античния Мавзолей в София;

Дейност 10: Популяризиране на мавзолея South Park с модерни технологии;

Дейност 11:  Популяризиране на крепостта Ниш с модерни технологии.