Окръжен съд – Монтана приключи 769 дела и осъди 29 лица през 2020 година

Окръжен съд – Монтана отваря виртуални врати в Деня на Конституцията и юриста

През миналата 2020 г. Окръжен съд – Монтана е разгледал и приключил 769 дела и е произнесъл присъди срещу 29 лица по наказателни дела. Епидемията от вируса КОВИД-19 и въведените противоепидемични мерки са затруднили дейността на съда, но предприетата реорганизация на работата е осигурила нормален правораздавателен процес.

Това са част от обявените резултати и изводи в Отчетния доклад на Окръжен съд /ОС/ – Монтана за дейността му през 2020 г. И през миналата година броят на постъпващите дела в Окръжен съд намалява, те са със 123 по-малко от 2019 г. През 2020 г. в съда са постъпили 754 дела/285 от тях наказателни/, докато през 2019 те са били 877 /320 наказателни/.

Заедно с останалите несвършени в края на 2019 г. 165 дела, през 2020 г. съдът е имал за разглеждане  919 дела. Намаляването на почти всички видове дела, според направения от И. Ф. Административен ръководител, Председател на ОС Милена Бранкова анализ, се дължи най-вече на почти пълното блокиране на страната за двата месеца на извънредно положение и проблемите, породени от продължилата до края на 2020 г. противоепидемична обстановка.

Намалението при наказателните производства пък е функция и на извънредната ангажираност на разследващите полицаи с несвойствените им дейности по КПП-тата по време на извънредното положение. Съществено намалява и броят на внесените в съда обвинителни актове, което се отразява и на намалението на образуваните наказателни дела от общ характер, отбелязва докладът.

В същото време тези дела се отличават с фактическа и правна сложност, което налага продължителни съдебни следствия със събиране на множество нови доказателства за изясняване на фактите. Според отчета сериозен дял в намалението на наказателните съдебни производства имат и затрудненията от различно естество в работата на органите на досъдебното производство, поради което голяма част от делата не стигат до съд.

През 2020 г. ОС – Монтана е приключил 769 дела – от тях 295 са наказателни. Постановени са  27 присъди, от които 26 са осъдителни и 1 – оправдателна. Осъдени са 29 лица и 1 лице е оправдано. Сред влезлите в сила 32 присъди през миналата година 3 са по наказателни дела със значим обществен интерес.

И трите са за разпространение на наркотици, като подсъдимите по тях 2 лица са осъдени  съответно на 5 години затвор  и 20 000 лева глоба и 2 години и 2 месеца затвор. Сред свършените през 2020 г. 30 първоинстанционни наказателни дела преобладават дела за общоопасни престъпления – 10 дела за ПТП с настъпила смърт.

Свършени са и 6 дела за престъпления срещу собствеността, 5 дела за престъпления срещу стопанството, 5  за престъпления срещу личността /4 от тях за убийства/ и 4 срещу дейността на държавните органи и обществените организации. Броят на делата, приключените през 2020 година в ОС, е намален  със 110 в сравнение с 2019 г.

Това се дължи на преустановяването за 2 месеца /по време на извънредното положение/ на разглеждането на дела в открити съдебни заседания, на разредения график за открити заседания до края на 2020 г. заради противоепидемичната обстановка и на сериозното  и постоянно намаление на реално заетия щат в съда в последните години. 

През 2020 г. ОС – Монтана е функционирал в непълен съдийски състав: при  утвърден щат от 12 съдии  през половината година съдът е работил с девет съдии, а в определен период и само със седем съдии. 

Въпреки това, останалите несвършени дела в края на 2020 г. са по-малко в сравнение с несвършените в края на предходната 2019 г. Анализът на  движението на делата показва, че въпреки трудностите  бързината на правораздаването в Окръжен съд се е увеличила от 83 % за 2019 г.  на 90 % за 2020 г. През последните три години няма регистрирани жалби за бавност на дела в Окръжен съд.

През 2020 г. в съда са постъпили 15 искания за прилагане на Специални разузнавателни средства /СРС/, дадени са 13 разрешения за използването им, а 2 искания са отказани. След прилагането на разрешените СРС в съда няма постъпили веществени доказателствени средства, отчита докладът. За сравнение – през 2019 г.  са постъпили 20  искания за СРС, от тях 16 са уважени, а след приключването им са изготвени и предадени 4 броя веществени доказателствени средства. 

В трите районни съдилища –Монтана, Лом и Берковица през миналата година са разгледани общо 9559 дела, от които 3047 са наказателни и са свършени 8195 дела, от тях 2681 наказателни.Повече данни и изводи за дейността на районите съдилища ще бъдат предоставени в отделни информации за отчетните доклади на всяко от тях.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.