Отново се отчита спад на регистрираната безработица в Монтана

Отново се отчита спад на безработицата в Монтана

Равнището на регистрираната безработица през май по данни от Административната статистика на Агенцията по заетостта на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е 11.3%. Спадът на годишна база е с 3.6 процентни пункта – от 14.9% през май 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.3%.

Регистрираните безработни през месеца са 19 553, което е с 468 лица по-малко от април и с 6 114 лица или с 24 % по-малко в сравнение с месец май 2020 г. В бюрата по труда през май са се регистрирали нови 1 467 безработни лица, като намалението е със 180 лица спрямо предходния месец и с 438 спрямо май 2020 г. Други 19 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През май 1 091 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика отчитат намаление на броя им със 146 спрямо април и с 312 спрямо същия месец на предходната година, когато отпаднаха ограничителните мерки след първия локдаун и бизнесът започна да възобновява дейността си. Други 13 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

73.4% от започналите работа през май са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на търговията – 14,8%, следвани от държавното управление – 14,4%, преработващата промишленост – 12,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 11,2%, строителството – 7,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 7,6%, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 5,2 %, транспорт – 2,7% и др.

290 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 82 по програми и мерки за заетост и 208 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 1 929 лица, като само през май са сключени трудови договори с нови 134 безработни.

За запазване на заетостта и през май продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП РЧР. През месец май над 1 800 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, в месец май осигури средства на 212 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 584 или със 70 (10.7%) по-малко от предходния месец и със 160 (21.5%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.0%), следват държавното управление (23.5%), селското, горското и рибното стопанство (16.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.0%), хотелиерство и ресторантьорство (8.6%) и строителството (4.8%).

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; шивачи; селскостопански работници; работници, поддръжка; готвачи, сервитьори и бармани; продавачи; машинни оператори; шофьори; камериери; общи работници; лекари и медицински персонал; персонал, полагащ грижи за хората и др.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.