Пожарникари и полицаи тръгнаха на проверки в Монтанско

Кампанията е част от превантивните мерки, предприети от служителите на вътрешното министерство, за минимизиране на рисковете от възникване на големи и сложни пожари

Пожарникари и полицаи тръгнаха на проверки в Монтанско

От началото на месец август съвместни екипи на полицията и пожарната проверяват за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в природните паркове, вилните зони, обособените места за пикници, заслони, еко пътеки, хижи, къмпинги, туристически обекти, както и земеделски производители. На много от инспектираните места се включват и екипи на горските стопанства. До момента в област Монтана са извършени 166 проверки, при които не са констатирани нарушения.

Служителите на ОДМВР, осьществяващи дейност по опазване на обществения ред и противодействие на престьпността по пътищата от републиканската пътна, следят за спазване на забраната за палене на стърнища и други растителни остатьци в земеделските земи, палене на открит огьн, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-мало от 50 метра до тях, палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии и изхвьрляне на незагасени цигари в местата за събиране на отпадъци в районите на бензиностанции, крайпътни заведения, самостоятелни паркинги и места за почивка.

В почивните и празнични дни съвместните екипи извършват контрол в районите на природните паркове, обособени места за пикници, заслони, еко пътеки и др., относно спазването на забраната за палене на палене на открит огън и извьршването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии и изхвьрляне на незагасени цигари в местата за сьбиране на отпадъци.

От РДПБЗН напомнят основни правила за пожарната безопасност в горите

Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).

На местата за палене на огън в горските територии се поставят обозначителни знаци с текст: „Място за палене на огън“. Те представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като:

– огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;

– изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м;

– горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.

•      Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

•      Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция.

•      Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването ако се поява силен вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

•      Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъц

•      Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!

•      Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпусквателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.