Масово тестване в училище само при 90% съгласни родители

Масово тестване в училище само при 90% съгласни родители

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни.

След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ) работят за осигуряване на тестовете. Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани днес тук: https://www.mon.bg/bg/100876.

Правилата за работа в условия на пандемия са разработени от МОН и съгласувани с МЗ и социалните партньори. Освен за малките ученици, училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки.

Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда. Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий.

Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител (настойник), както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците. При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини (например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит), практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.