Извънредно! Въвеждат строги КОВИД мерки в област Монтана

ОФИЦИАЛНО: Хората с антитела ще получават зелени сертификати

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7. чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 629 от 27.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.1 1.2021 г. и регистрирани случаи на COVID- 19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 524.7 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Монтана, НАРЕЖДАМ :

I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана считано от 00:00 часа на 08.10.2021 г. до 21.10.2021 г.:

1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.

2. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер /сватби, кръщенета и др./.

3. Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

4. Преустановяват се провеждания на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. Преустановяват се провеждания на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито с изключение на включените в годишния държвен спортен календар, като същите се провеждат без публика.

6. Преустановяват се посещенията на фитнес зали. спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни /медикъл СПА/ центрове. СПА центрове и уелнес центрове.

7. Посещенията на кина. театри, циркови представления, концерти и други сценични мероприятия на закрито се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите и носене на защитни маски за лице.

8. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.

9. Локален подход за извеждане на учениците в електронна среда за всяка община и училище, в зависимост от нивото на заболеваемост.

10. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.

11. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Монтана.

12. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само по изключение в някои ситуации /терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и при спазване на въведените конкретни мерки и др./.

13. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само по изключение в някои ситуации /терминално болни, по преценка на директора на институцията и при спазване на въведените конкретни мерки и др./.

14. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури (общини, ОД на МВР – Монтана. ОДБХ – Монтана. РЗИ – Монтана, Дирекция ..Инспекция по труда“ – Монтана. РУО – Монтана и др.) в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01 -748/02.09.2021 г. и Заповед РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

III. Областен управител на област Монтана организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на област Монтана, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация. физическите и юридическите лица на територията на областта.

IV. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на областния управител на Област Монтана, кметове на общини, директора на РЗИ – Монтана, директора на ОД на МВР – Монтана, директора на ОДБХ — Монтана, директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана, началника на РУО – Монтана.Заповедта да се публикува на интернет страниците на Регионална здравна инспекция – Монтана и Областна администрация – Монтана.

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Монтана пред съответния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.