23 точки ще разгледат общинските съветници в четвъртък

Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

Поредната сесия на Общински съвет – Монтана, ще се проведе на 27 януари от 14 ч. в Младежкия дом. Дневният й ред включва 23 точки.

Съветниците ще обсъдят три отчета. Председателят на Общинския съвет инж. Иво Иванов ще представи дейността на местния парламент и неговите постоянни комисии за изтеклото полугодие, през което са взети 105 решения. Съветниците ще разгледат и Годишния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., както и Отчета за изпълнение на Общинския план за младежта за миналата година.

С докладна записка кметът Златко Живков ще предложи пред местната разпоредителна власт разпределяне на преходния остатък от 2021 г.

Очаква се съветниците да дадат картбланш за откриването на процедура за провеждането на два конкурса – за управители на „Технологичен парк“ ЕООД и на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана“ ЕООД.

На гласуване ще бъдат подложени Годишната програма за развитие на читалищната дейност и Общинският план за младежта за 2022 г.

Сред важните теми на закритото заседание е разглеждането на предложение за мостово финансиране от фонд „Флаг” в размер на 946 044,00 лв. като краткосрочен кредит за реализацията на проект „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“. По този проект вече се осъществява основен ремонт на Народно читалище „Разум 1883“.

Съветниците ще гласуват и определянето на място на ул. „Стефан Караджа” за поставяне на зарядно устройство (колонка) за автомобили с електрически двигатели.

Останалите точки, включени в дневния ред, касаят предимно управлението на територията и общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.