Местните данъци и такси в община Вършец няма да бъдат увеличавани

Местните данъци и такси в община Вършец няма да бъдат увеличавани

Община Вършец стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси – това са данък върху превозни средства, данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Размерът на данъците и таксите през 2022 година остава непроменен. Местната власт ще дофинансира дейностите за чистотата в населените места на общината и през тази година. Недостигът на средства ще бъде покрит от другите собствени приходи. Одобреното дофинансиране е в размер на 419 000 лева.

Обобщената план-сметка за чистотата за 2022 г. е 1 219 000 лева. Предвижда се 623 000 лв. да бъдат отделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 33 000 лева са отделени за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други. Заложени са 194 000 лева за събиране на боклуците и транспортирането им до регионалното депо. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително законовите отчисления, са планирани 369 000 лeва. 

Лицата, заплатили своите местни данъци и такси до 30 април ще получат 5% отстъпка. При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората. Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо неплатените данъци и такси за предходни години.

Собствениците на превозни средства и недвижимите имоти могат да заплащат своите задължения: по банков път;  чрез системата „виртуален ПОС“; на касите на община Вършец; чрез страницата на Националната агенция по приходите; в пощенските станции в страната и чрез EasyPay.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКРадио "Видин"