Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

До 31 март лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (напр. трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 26,00 лв.

До края на март се запазва минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари т. г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП Декларация образец № 7, напомня приходната администрация.  Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или с КЕП чрез портала за електронни услуги или в офиса на агенцията по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ този, за който е възникнало задължението за внасяне на здравните вноски на това основание. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ този на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на лицата се възстановяват при условие, че платят всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на плащането.

Лицата могат да направят справка за здравноосигурителния си статус и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 ч. на ден.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.