22 точки ще разгледа Общинският съвет на Монтана в четвътък

Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

Общо 22 точки ще разгледа на своето заседание на 24 февруари  /четвъртък/ Общинският съвет на Монтана.

Сред по-важните решения, които предстои да се вземат, са изменения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана. Промените касаят актуализиране на основната наемна цена за общинските жилища, която изостава значително от нарастващите пазарни цени. Това е целесъобразно и ще доведе и до увеличаване на приходите в общинската хазна.  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2022 година, също ще бъде гласувана на сесията. От нея става ясно, че очакваните приходи възлизат на близо 1,7 млн. лв. Те се формират от наеми на имущество и земи, общински такси, приходи от продажба на нефинансови активи и на земя, от концесии, от данък, и неданъчни приходи от тръжни документи.

На сесията на Общинския съвет ще бъде подложено на гласуване и откриването на процедура за провеждане на два конкурса за избор на управители – на „Технологичен парк” ЕООД и на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД.

Общинският съвет ще разгледа и предложение за промяна на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана.

Голяма част от внесените от общинската администрация докладни записки, които ще обсъждат съветниците, касаят устройство на територията и продажба на имоти частна общинска собственост в селата Сумер, Габровница, Славотин, както и приватизацията на общински нежилищен имот в с. Горно Церовене. Съветниците ще вземат решение и за определяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.